przycisk szukania koszyk

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ „LUDWIK STYL”.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zdnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 • LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rogoźnie (64-610) przy ul. Wojska Polskiego 10 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb i reklamacji.
 • Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 • Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
 • LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • chodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k., w tym profilowaniu.
  • Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • sprostowania (poprawiania) danych,
   • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
   • do ograniczenia przetwarzania danych,
   • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
  • W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. zgodę na przetwarzanie danych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Zgodę odwołać można:
   • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rogoźnie (64-610) przy ul. Wojska Polskiego 10,
   • drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres office@ludwikstyl.com.pl
   • obiście – w trakcie wizyty w jednym z salonów LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. lub w siedzibie naszej Spółki w Rogoźnie przy ulicy Wojska Polskiego 10.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z LUDWIK STYL Sp. z o.o. Sp.k. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, firmy przewozowe i kurierskie.
  • Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.